Privacyverklaring

Het liefst verzamel ik zo min mogelijk gegevens van jou. Aan de andere kant, om mijn werk goed te kunnen doen, kan ik ook niet helemaal zonder. Denk bijvoorbeeld aan gegevens om jou goed te kunnen adviseren of als ik een factuur voor mijn diensten wil versturen. Ik heb deze privacyverklaring  opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Wat ik belangrijk vind om vooraf aan te geven is het volgende:
- Ik ga met jouw persoonsgegevens om, zoals ik ook mijn eigen gegevens bescherm;
- Ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring
vastgelegde doelen;
- Ik deel jouw persoonsgegevens nooit met andere partijen zonder gegronde reden
of jouw toestemming;
- Ik bewaar jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk en conform de
wettelijke bewaartermijnen.

CONTACTGEGEVENS
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Linda Bult loopbaanadvies
Contactpersoon: Linda Bult
Haagbeuk 87
1853 AD Heiloo
Email: info@lindabult.nl
Tel: 06 5052 2151

Linda Bult loopbaanadvies verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je zelf aan mij geeft via mijn website, email of telefoon. Daarnaast komt het ook voor dat ik jouw persoonsgegevens ontvang via derden, bijvoorbeeld van jouw werkgever.

PERSOONSGEGEVENS
Linda Bult loopbaanadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum
Geslacht
Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
Curriculum Vitae
Gegevens in een ontwikkelplan of testuitslag
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie / correspondentie (via email of telefoon)
Factuurnummer en klantnummer
Burgerservicenummer (bij een gesubsidieerd traject zoals het ontwikkeladvies)
Kopie ID-bewijs (bij een gesubsidieerd traject zoals het ontwikkeladvies)
Uniek nummer (bij een gesubsidieerd traject zoals het ontwikkeladvies)

DOELEINDEN
Linda Bult loopbaanadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact;
- Een goede en efficiënte dienstverlening;
- Beheer van het cliëntenbestand en klantenbestand;
- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
- Het bieden van passende begeleiding op maat;
- Verbetering van de dienstverlening;
- Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening;
- Facturering;
- Het aanvragen van subsidies;
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
- Het voeren van geschillen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met jou of jouw werkgever heb afgesloten. Ook verwerk ik  persoonsgegevens, omdat Linda Bult loopbaanadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• De verbetering van mijn diensten;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen.
• Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal
ik dit afzonderlijk aan je vragen.

Gegevens en derden
In het kader van onze dienstverlening kan Linda Bult loopbaanadvies persoonsgegevens uitwisselen. Linda Bult loopbaanadvies kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader
daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Linda
Bult loopbaanadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Linda Bult
loopbaanadvies zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede
doelen.

Jouw gegevens buiten de EER (Europees Economische Ruimte)
In principe worden jouw gegevens niet opgeslagen buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Ik maak gebruik van cloudopslag met servers binnen de EU en hetzelfde geldt voor mijn IT-leveranciers.
Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer
gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld LinkedIn in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn gegevens
Linda Bult loopbaanadvies zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de
betreffende doelen te bereiken. Gegevens bewaar ik in ieder geval tot 2 jaar na beëindiging van een begeleidingstraject. Bepaalde gegevens moet ik wel langer bewaren, met het oog op de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw gegevens beveiligen
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Linda Bult loopbaanadvies passende  beveiligingsmaatregelen genomen. Zo sla ik jouw gegevens op één beveiligde locatie op. Van deze gegevens worden back-ups gemaakt zodat jouw informatie niet verloren gaat.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om Linda Bult loopbaanadvies een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Linda Bult loopbaanadvies verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar aantekenen tegen de  verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke  omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Linda Bult loopbaanadvies
Email: info@lindabult.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik je om bij het indienen van jouw verzoek door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Advies: maak op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linda Bult loopbaanadvies, dan hoor ik dit graag. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Linda Bult loopbaanadvies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceer ik altijd op mijn website. Mijn advies is daarom om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 augustus 2020