Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

A. Opdrachtnemer:
Linda Bult, voor de uitvoering van de begeleidings- en/of advieswerkzaamheden.

B. Opdrachtgever:
de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

C. Diensten:
alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten in de ruimste zin van het woord, en alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden in welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de opdracht. Waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

D. Loopbaan-kandidaat:
de persoon die deelneemt aan een begeleidings-, of adviestraject, in het geval dat hij of zij niet zelf de opdrachtgever is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Linda Bult loopbaanadvies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 3. Offertes
3.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4. Afspraken en kosten
4.1 Na het intakegesprek worden de kosten voor het begeleidings- of adviestraject gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Vooraf wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken (conform de offerte). Eventueel niet begrote extra uren en/of kosten zullen na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

4.2 Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de loopbaan-kandidaat. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur wordt het gesprek alsnog in rekening gebracht. Als de opdrachtgever of de loopbaan-kandidaat niet op het geplande gesprek verschijnt, dan wordt het gesprek eveneens in rekening gebracht.

4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zetten of te verzetten in geval van dringende omstandigheden (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer of in haar omgeving) waardoor opdrachtnemer haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gaan.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging
6.1 Een overeenkomst voor een begeleidings- of adviestraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of worden verlengd.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn of haar financiële verplichtingen te voldoen.

6.3 Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen.

7.2 Als de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Als wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

7.4 Als een vast honorarium is overeengekomen dan zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 Annulering/beëindiging van de overeenkomst
8.1 De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of adviestraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen loopbaan-kandidaat te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

8.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het begeleidings- of adviestraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het begeleidings- of adviestraject te voldoen.

8.3 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het begeleidings- of adviestraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

8.4 Als de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen loopbaan-kandidaat na aanvang van het begeleidings- of adviestraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van de opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 9. Betaling
9.1 Linda Bult, loopbaanadvies dient voorafgaand aan de te verrichte werkzaamheden een gespecificeerde factuur in met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening.

9.2 Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

9.3 In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente van 3% verschuldigd over de openstaande vorderingen. Als de opdrachtnemer zijn vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

9.4 De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

9.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling tegen de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer ervaart geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 In afwijking van hetgeen in lid 10.2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

10.4 Als door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

10.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11. Geheimhouding
Linda Bult, loopbaanadvies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met bronvermelding.

12.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2015.